Política de privacitat

CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, és una societat cooperativa catalana limitada, amb CIF (pendent de tramitació). El seu domicili és a l’Espai, Avinguda Pompeu Fabra, núm. 8 de Prats de Lluçanès (08513).

Correu electrònic: info@cuidemllucanes.cat

Els drets de propietat intel•lectual i industrial del web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que s’hi contenen són titularitat exclusiva de CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al web, CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, i el seu sol esment o l’aparició al web no implica l’existència de drets sobre aquestes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, tampoc no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent-hi text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita de CUIDEM LLUÇANÈS SCCL.

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti o traslladi al de CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar-ho prèviament a CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, i obtenir-ne l’autorització corresponent.

Política de privacitat i protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, les dades personals sol•licitades i que són necessàries per al desenvolupament de l’activitat de la cooperativa.

A CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, hem adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals d’acord amb la legislació vigent.

Les dades facilitades per la persona interessada a CUIDEM LLUÇANÈS SCCL, a través dels diferents formularis en paper o web, hauran de ser verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, posem a disposició de la persona interessada la informació següent:

Tractament CLIENTS
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb els clients
Descripció de la categoria Persones amb les quals es manté una relació comercial com a clients
Licitud del tractament El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual participa
la persona interessada o per a l’aplicació a petició d’aquesta de mesures precontractuals.El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits
pel responsable del tractament (gestió comercial).Vegeu clàusula informativa Clients.
Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o per
correu electrònic.D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic.Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments.
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals Administració tributària.Bancs i entitats financeres.
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.Col·laboradors/proveïdors que presten el servei en nom de l’organització.

Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.
Tractament CONTACTES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb clients potencials.
Descripció de la categoria Persones amb les quals es busca o sol·liciten mantenir una relació comercial com a client.
Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a la finalitat
específica.Vegeu clàusula informativa Contactes.
Categoria de les dades personals Els necessaris per a la promoció comercial de l’empresa.D’identificació: nom i cognoms, adreça postal, telèfon, correu electrònic.
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals No es preveu.
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor manteniment serveis informàtics.
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Un any des de l’últim contacte.
Tractament TREBALLADORS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores.
Descripció de la categoria Persones que treballen per al responsable del tractament.
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
del tractament (contractes, nòmines i PRL).El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits
pel responsable del tractament (formació, organització dels RH).
Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació laboral. Gestionar els contractes, la nòmina,
la formació i la PRL.D’identificació: nom i cognoms, NIF, número de Seguretat Social, adreça postal,
telèfon, correu electrònic.Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge
de discapacitat.Dades acadèmiques i professionals.Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines.
Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals Seguretat Social.Hisenda.

Bancs i entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.Servei de prevenció aliè.

Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats.
Tractament CANDIDATS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb les persones candidates a un lloc de treball a l’empresa.
Descripció de la categoria Persones que desitgen treballar per al responsable del tractament.
Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a la finalitat
específica.Vegeu clàusula informativa Candidats.
Categoria de les dades personals Els necessaris per gestionar els curriculum de possibles futures persones treballadores.D’identificació: nom i cognoms, adreça postal, telèfon, correu electrònic,
sexe, nacionalitat i altres dades (excloent-ne raça, salut o afiliació sindical).

Dades acadèmiques i professionals.Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personalsNo es comuniquen.Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa

Gestoria.Proveïdor manteniment serveis informàtics.

 

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dadesUn any des de la presentació de la candidatura.

 

Tractament PROVEÏDORS / COL·LABORADORS
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb les persones proveïdores i col·laboradores.
Descripció de la categoria Persones amb les quals es manté una relació comercial com a proveïdores de productes i/o
serveis.
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
del tractament (gestió comptable).El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits
per la persona responsable del tractament (gestió de compres i encàrrecs de treballs a
persones col·laboradores).
Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació comercial.D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic,
sexe, nacionalitat i altres dades (excloent-ne raça, salut o afiliació sindical).

Dades acadèmiques i professionals.

Dades bancàries per a la domiciliació de pagaments.Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personalsHisenda.Bancs o entitats financeres.Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa

Gestoria.Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

 

 

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dadesEls previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Data última actualització: 26/06/2018

 

Top